Loading...


设备热线

普通机

pǔ tōng jī

拉手专用机

lā shǒu zhuān yòng jī

开关磁阻电机

kāi guān cí zǔ diàn jī

鸡粪烘干机

jī fèn hōng gàn jī

数控切菜机

shù kòng qiē cài jī

卧式甩干机

wò shì shuǎi gàn jī

暖风机

nuǎn fēng jī

食品搅拌机

shí pǐn jiǎo bàn jī

水泥散装机

shuǐ ní sàn zhuāng jī

连续搅拌机

lián xù jiǎo bàn jī

钉板机

dìng bǎn jī

扎啤机

zhā pí jī